Świadczę kompleksową obsługę dla firm oraz klientów indywidualnych, których księgowość oparta jest na podatkowej księdze przychodów i rozchodów, ryczałcie oraz dla spółek prowadzących księgi rachunkowe.

Moja wiedza oraz doświadczenie są gwarancją profesjonalnej i kompleksowej obsługi księgowej. Zapewniam pomoc na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej. Rzetelność, odpowiedzialność oraz otwartość to wartości nadrzędne, którymi kieruje się w codziennej pracy.


Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy przede wszystkim spółek kapitałowych. Aby obsługa podmiotów prowadzących księgi handlowe była pełna oferuje:

 • wprowadzanie dokumentacji księgowej do księgi handlowej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości

 • opracowanie i modyfikację przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym planów kont

 • prowadzenie wszelkich ewidencji księgowych oraz podatkowych (m.in. ewidencji VAT, ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia)

 • sporządzanie wszelkich deklaracji dla urzędów skarbowych oraz wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy 

 • kontrolę zobowiązań i należności

 • przygotowanie i wysyłanie potwierdzeń sald

 • sporządzanie wszelkich deklaracji dla urzędów skarbowych i Izby Celnej

 • sporządzanie raportów do Głównego Urzędu Statystycznego

 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości finansowo-księgowej (Wprowadzenie do Sprawozdania, Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Informacja dodatkowa)

 • tworzenie raportów i zestawień według indywidualnych potrzeb klienta

 • prowadzenie korespondencji urzędowej związanej z działalnością firmy

 • odbiór dokumentów od Klienta


W ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej i związanej z nią książki przychodów i rozchodów oferuje następujące usługi:

 • wprowadzanie dokumentacji księgowej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego

 • prowadzenie wszelkich ewidencji księgowych oraz podatkowych (m.in. ewidencji VAT, ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia)

 • sporządzanie wszelkich deklaracji dla urzędów skarbowych oraz wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT-5/PIT-5L

 • tworzenie raportów i zestawień według indywidualnych potrzeb Klienta

 • przygotowywanie obowiązkowego zeznania rocznego wraz ze wszelkimi dokumentami towarzyszącymi

 • sporządzanie raportów wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny

 • przygotowywanie dokumentów finansowych wymaganych przy weryfikacji zdolności kredytowej na potrzeby banku

 • reprezentowanie Klienta przed organami US, GUS itp.

 • bieżące informowanie Klienta o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących jego działalności

 • odbiór dokumentów od Klienta


W ramach obsługi księgowej ryczałtu od przychodów oferujemy Państwu poniższy zakres usług:

 •  wprowadzanie dokumentacji księgowej do ewidencji przychodów w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego

 •  prowadzenie wszelkich ewidencji księgowych oraz podatkowych (m.in. ewidencji VAT, ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia)

 •  sporządzanie wszelkich deklaracji dla urzędów skarbowych oraz wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy PPE

 •  tworzenie raportów i zestawień według indywidualnych potrzeb Klienta

 •  przygotowanie obowiązkowego zeznania rocznego wraz ze wszelkimi dokumentami towarzyszącymi

 •  sporządzanie raportów wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny

 •  przygotowywanie dokumentów finansowych wymaganych przy weryfikacji zdolności kredytowej na potrzeby banku

 •  reprezentowanie Klienta przed organami US, GUS itp.

 •  bieżące informowanie Klienta o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących jego działalności

 •  odbiór dokumentów od Klienta

Oferta podstawowa w zakresie rozliczania wynagrodzeń obejmuje:

 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami regulaminu wynagrodzeń obowiązującego u Klienta

 • pełną obsługę umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych

 • sporządzanie i dostarczanie informacji, przeznaczonych dla pracowników o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia oraz zaliczkach na podatek dochodowy (tzw. paski płac oraz raporty RMUA)

 • przygotowywanie i elektroniczne przekazywanie do ZUS deklaracji ZUS DRA wraz z raportami imiennymi

 • rejestrację w ZUS pracowników Klienta (dokumenty typu ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA i inne) oraz członków jego rodziny (dokument ZUS ZCNA)

 • sporządzanie dla pracowników rocznych informacji o dochodach (PIT-11) lub rocznych rozliczeń podatku (PIT-40) oraz dystrybucja do właściwych Urzędów Skarbowych i pracowników

 • przygotowywanie indywidualnych raportów płacowych zgodnie z potrzebami Klienta

Oferta podstawowa w zakresie obsługi kadrowej obejmuje:

 • przejęcie prowadzonych przez Klienta teczek osobowych lub utworzenie teczek personalnych jeśli dokumentacja taka nie była uprzednio prowadzona

 • bieżące prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji kadrowej

 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do nawiązania stosunku pracy, zmiany warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy

 • informowanie o konieczności odnowienia badań lekarskich, szkoleń bhp itp., w związku z upływającym terminem ich ważności

 • ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ewidencja ich wykorzystania

 • gromadzenie dokumentacji związanej z absencjami pracowników (wnioski urlopowe, zaświadczenia lekarskie i inne dokumenty usprawiedliwiające nieobecność)

 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

 • sprawozdawczość dla GUS w zakresie dotyczącym danych kadrowych